Ponedjeljak, 2 Kolovoz 2021

Projekt IPAK

sis EUflag 294x200Europska Unija

logomozda u boji

Projekt IPAK koji sufinancira
Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Više o projektu možete vidjeti ovdje.

 

baner

Kada kupujete poklon > pomognite djeci
Posjetite našu partnersku trgovinu www.poklon-bon.hr. S kupnjom poklona na poklon-bon.hr ćete pomoći djeci, jer će 3 % od vrijednosti kupnje primiti jedna od organizacija koja pomaže djeci

slide1
slide2
slide3
slide4
1/4 
start stop bwd fwd

Na temelju Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 88/01) na osnivačkoj skupštini Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Pčelice", održanoj 06.11.2010. godine donesen je

STATUT

 OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Pčelice" ( u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga s ciljem unapređivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Puni naziv Udruge glasi: Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Pčelice".

Sjedište Udruge je u Gospiću, a Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

 Članak 2.

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm. U sredini pečata piše PČELICE, a ispod UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU - GOSPIĆ.

 Članak 3.

Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s posebnim potrebama i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

 Članak 4.

Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem svih organa Udruge, obavještavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine podobne za pravodobno i objektivno obavještavanje o djelovanju Udruge, kako članstva tako i ostalih zainteresiranih osoba.

Članak 5.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge.

DJELATNOST UDRUGE

 Članak 6.

Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve kroz slijedeće djelatnosti:

-        uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s posebnim potrebama, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;

-         informiranje članstva i javnosti o problemima djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji;

-         poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s posebnim potrebama;

-         poticanje razvoja potrebnih ustanova ( primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl. );

-         organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl.;

-         organiziranje programa za djecu s posebnim potrebama u suradnji sa stručnjacima ( kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl. );

-         izdavačku djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge ( informacije, suradnja na prijevodima stručne literature i sl. );

-         prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći;

-         radom na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

 Članak 7.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, domaća ili strana, koja prihvaća Statut i Etički kodeks Udruge i daje svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u ovom Statutu.

Članovi Udruge su redovni članovi, članovi prijatelji, počasni i nominalni.

Redovnim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima dijete s posebnim potrebama kao što je dijete sa cerebralnom paralizom, mentalnom retardacijom, autizmom i drugim teškoćama u razvoju.

Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.

Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge, a bira se na prijedlog Predsjedništva i uz suglasnost Skupštine.

Nominalni članovi Udruge su djeca redovnih članova Udruge koja imaju posebne potrebe.

Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a o primanju odlučuje Predsjedništvo.

Članak 8.

Članovi Udruge imaju pravo i obvezu:

-         da svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge;

-         da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge;

-         da sudjeluju u radu i da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;

-         da poštuju privatnost svakog člana Udruge.

Članak 9.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-         istupom po osobnoj želji

-         isključenjem odlukom Predsjedništva ukoliko član ne izvršava svoje obveze ili djeluje suprotno interesima Udruge ili ako teže povrijedi Etički kodeks Udruge

-         neplaćanjem članarine duljim od šest mjeseci

-         prestankom rada Udruge

      Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo. Protiv odluke o isključenju može se podnijeti pismeni prigovor Skupštini Udruge u roku od 30 dana od primitka odluke.

Odluka Skupštine je konačna.

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

 Članak 10.

Skupština je najviši organ Udruge a čine ju svi redovni članovi Udruge.

Skupštinu saziva Predsjedništvo prema potrebi a najmanje jednom godišnje.

Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili 30% članova.

Članak 11.

Skupština zasjeda i pravovaljano donosi odluke ako joj prisustvuje najmanje trećina članova.

Za odluku o donošenju Statuta, izmjeni Statuta i prestanku rada Udruge potrebna je natpolovična većina glasova svih članova. Za sve ostale odluke dovoljna je natpolovična većina prisutnih.

Radom Skupštine rukovodi Predsjedništvo, koje na godišnjoj Skupštini podnosi izvješće o radu i poslovanju, te predlaže smjernice rada za iduće razdoblje.

Članak 12.

Skupština raspravlja i donosi odluke o svim pitanjima koja se odnose na ostvarivanje programa i zadataka Udruge a posebno:

-         donošenju, izmjenama i dopunama Statuta Udruge i pravilnika

-         planu i programu Udruge

-         visini i načinu plaćanja članarine

-         donošenju financijskog plana i usvajanju završnog računa

-         biranju i razrješenju članova Predsjedništva i Nadzornog odbora

-        biranju i razrješenju predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge i predsjednika Nadzornog odbora

Članak 13.

Skupština može razriješiti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora prije isteka mandata na koji su izabrani zbog neaktivnosti tih tijela ili neodržavanja sjednica i to u cijelosti ili samo pojedine članove.

Ukoliko razrješava cijelo Predsjedništvo ili Nadzorni odbor, Skupština bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava samo pojedine članove bira nove članove kojima mandat traje do isteka mandata Predsjedništva ili Nadzornog odbora u koji su birani.

Članak 14.

Skupština na prijedlog Predsjedništva donosi pravilnik koji sadrži podrobnije upute o načinu rada Udruge ( etički kodeks, financijsko poslovanje i sl. ). Pravilnik ne smije sadržavati odredbe suprotne ovom Statutu. Odredbe pravilnika imaju za Udrugu i njene članove istu obvezujuću snagu kao Statut.

Članak 15.

Predsjedništvo je kolegijalno izvršno tijelo Udruge sa pet članova. Članove Predsjedništva bira Skupština iz reda svojih članova.

Članovi Predsjedništva po funkciji su predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge.

Mandat članova Predsjedništva, kao i mandat predsjednika, dopredsjednika i tajnika, traje dvije godine, nakon isteka kojih mogu biti ponovo izabrani.

Članak 16.

Predsjedništvo u okviru svojih zadataka i ovlaštenja:

-         priprema i utvrđuje prijedlog Statuta, te njegove izmjene i dopune, financijski plan i završni račun

-         odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge

-         saziva Skupštinu i priprema dnevni red

-         izvršava odluke Skupštine, rukovodi i usmjerava rad Udruge između dviju Skupština

-         upravlja imovinom Udruge

-         oblikuje po potrebi stalna i povremena stručna tijela i imenuje predsjednika i članove tih tijela

-         vodi brigu o zakonitom i ispravnom financijsko-materijalnom poslovanju

-         donosi odluke o sklapanju Ugovora o radu.

Predsjedništvo je odgovorno za svoj kao i sveukupni rad Udruge.

Članak 17.

Predsjednik Udruge:

-         predstavlja i zastupa Udrugu i organizira izvršavanje njezinih zadataka

-         predsjedava sjednicama Predsjedništva i izvršava njegove odluke

-         sastavlja godišnji izvještaj o radu Udruge

Članak 18.

Dopredsjednik Udruge zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti i ima ista prava i dužnosti kao i predsjednik.

Članak 19.

Tajnik Udruge:

-         predstavlja i zastupa Udrugu

-         obavlja administrativne poslove, vodi evidenciju članova i brine o imovini Udruge

Članak 20.

Predsjedništvo se sastaje prema potrebi i pravovaljano donosi odluke ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Ukoliko je zaposlenik Udruge član Predsjedništva Udruge, ne može sudjelovati u donošenju odluka vezanih uz njegov Ugovor o radu.

Sjednicu Predsjedništva priprema, saziva i vodi predsjednik Udruge ili u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik. O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik ili dopredsjednik i tajnik Udruge.

Članak 21.

Nadzorni odbor je tijelo Udruge koje ima tri člana.

Predsjednika Nadzornog odbora i članove bira Skupština na vrijeme od dvije godine iz reda svojih članova. Za člana Nadzornog odbora ne može biti biran predsjednik Udruge kao ni članovi Predsjedništva.

Nadzorni odbor brine o pravilnoj primjeni Statuta i pravilnika, kontrolira materijalno-financijsko poslovanje te nadzire rad Udruge i o tome podnosi izvještaj Skupštini.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

 Članak 22.

Vijeće udruge čine redovni članovi, članovi prijatelji i počasni članovi Udruge, a ima svrhu uspostavljanja neposrednog kontakta roditelja djece s posebnim potrebama i svih osoba koje im žele pružiti podršku i pomoć.

 Članak 23.

Skupština i Predsjedništvo mogu, svaki u svom području rada, imenovati savjetničke komisije za aspekte zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i sl. Sastav savjetničkih komisija, zadaci i način rada određuju se prilikom njihovog imenovanja.

Članak 24.

 Udruga obavlja svoje financijsko poslovanje putem vlastitog bankovnog računa.

 

IZVORI SREDSTAVA

Članak 25.

Izvori sredstava Udruge su:

-         članarina redovnih članova i članova prijatelja

-         donacije

-         dotacije

-         sponzorstva

-         dobrovoljni prilozi

-         ostali izvori u skladu sa zakonom.

 Plan prihoda i rashoda utvrđuje se za svaku godinu, financijskim planom.

 Sredstva Udruge mogu se koristiti samo namjenski u skladu sa Statutom i usvojenim financijskim planom.

Članak 26.

Sve funkcije u Udruzi su dobrovoljne. Rad pojedinaca može se nagraditi prema količini i stručnosti obavljenih poslova o čemu odluku u svakom pojedinačnom slučaju donosi Predsjedništvo.

Financijsko-materijalno poslovanje Udruge organizira se i vodi prema propisima kojima se uređuje način računovodstva neprofitnih organizacija.

 PRESTANAK RADA UDRUGE

 Članak 27.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine da ne postoji potreba ili uvjeti za nastavak djelovanja.

Na istoj sjednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o prestanku Udruge, donosi se i odluka o raspodjeli eventualno pozitivnog salda i imovine Udruge.

U slučaju prestanka Udruge imovina Udruge pohranjuje se do osnivanja nove Udruge ili se prenosi na jednu ili više udruga ili ustanova koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama ili po odluci Skupštine može najsvrshodnije koristiti navedenu imovinu.

Imovina i pozitivni saldo Udruge ne može se razdijeliti među članovima Udruge.

ZAKLJUČNE ODREDBE

 Članak 28.

U svim sporovima između Udruge i jednog ili više članova odlučuje Predsjedništvo. Kod razlike u shvaćanju neke odredbe ovog Statuta odlučuje Predsjedništvo.

 Članak 29.

Ispravno tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

 Članak 30.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruge.

U Gospiću, 08.11.2010.

Predsjednica Udruge:

Višnja Grgurić